UE
Regulamin świadczenia usług serwisu - prosimy o zapoznanie się przed każdym zgłoszeniem serwisowym

regulamin świadczenia usług serwisu

gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w zakresie urządzeń wyprodukowanych lub wprowadzonych do sprzedaży przez ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, zwaną dalej WYKONAWCĄ, a świadczoną na rzecz nabywcy/użytkownika zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ lub wspólnie STRONAMI.

§1 Zasady ogólne

 1. WYKONAWCA oświadcza iż profesjonalnie zajmuje się serwisem urządzeń, o których jest mowa w Regulaminie i gwarantuje, że dysponuje profesjonalną wiedzą, doświadczeniem i zasobami niezbędnymi do należytej realizacji usługi serwisu oraz zobowiązuje się wykonywać ją z najwyższą zawodową starannością, tj. terminowo i rzetelnie, z wykorzystaniem własnych środków i sprzętu oraz gwarantuje właściwe kompetencje pracowników wykonujących usługę w imieniu WYKONAWCY
 2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać zlecone usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie BHP, p-poż. ochrony danych osobowych oraz przepisami obowiązującymi na terenie zakładu pracy ZLECENIODAWCY i przyjętą u ZLECENIODAWCY procedurą w tym zakresie, pod warunkiem przekazania tych przepisów i procedur WYKONAWCY na piśmie przed przystąpieniem do świadczenia niniejszej umowy. WYKONAWCA ma prawo w celu wykonania usługi posługiwać się osobami trzecimi, za które ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne.
 3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać usługi z użyciem sprawnego technicznie i atestowanego (w przypadkach przewidzianych  prawem) sprzętu wymaganego dla tego rodzaju prac. 
 4. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać usługi tylko przy pomocy personelu posiadającego uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem zlecenia, a jeżeli usługi te będą świadczyli pracownicy, to zapewnia, że będą posiadali aktualne badania lekarskie oraz wymagane badania okresowe.
 5. WYKONAWCA zobowiązuje się każdorazowo po wykonaniu usługi przywrócić miejsce wykonywania prac do stanu sprzed ich wykonania, który to stan zapewnia możliwość bezpiecznej kontynuacji pracy przez pracowników Zleceniodawcy. 
 6. Na bieżąco informować ZLECENIODAWCĘ o zauważonych w trakcie wykonywania usług wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczne i właściwe prowadzenie przez ZLECENIODAWCĘ dalszej działalności.

§2 Formy świadczenia usług serwisowych

Usługi serwisowe  dokonywane będą na następujących zasadach:

 1. Wszystkie usługi serwisowe będą wykonane na podstawie przesłanego Zgłoszenia Serwisowego. Zgłoszenie może być przesłane w formie elektronicznej lub papierowej, nie ma określonego wzoru, powinno zawierać co najmniej następujące informację: kto jest użytkownikiem Urządzenia, numer seryjny Aparatu, czego dotyczy zgłoszenie: serwis – reklamacja – naprawa, oświadczenie ZLECENIODAWCY, że zapoznał się z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISU i jest on przez niego zaakceptowany, kto zgłasza: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, opis problemu.
 2. Serwis w siedzibie ZLECENIODAWCY:
  1. Odbywa się w terminie wcześniej ustalonym, wprowadzonym do kalendarza usług po przesłaniu przez ZLECENIODAWCĘ wypełnionego Zgłoszenia Serwisowego.
  2. ZLECENIODAWCA zapłaci wynagrodzenie za usługę rozliczoną w oparciu o poświęcony czas według stawki obowiązującej w dniu zgłoszenia. Do tej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury. Godziny pracy serwisanta będą zaokrąglane do każdej rozpoczętej godziny.
  3. ZLECENIODAWCA zapłaci WYKONAWCY za dojazd do siedziby zryczałtowaną stawkę obowiązującą w dniu zgłoszenia. Do tej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury.
 3. Serwis w siedzibie WYKONAWCY:
  1. Do Urządzenia przesłanego do serwisu musi być dołączone Zgłoszenie Serwisowe zawierające wszystkie niezbędne informacje.
  2. W zależności od ustaleń, serwis dokonuje wyceny naprawy i przesyła do akceptacji ZLECENIODAWCY lub wykonuje naprawę, wypełnia Zlecenie Serwisowe, odsyła Urządzenie.
 4. Serwis zdalny:
  1. ZLECENIODAWCA decydując się na formę serwisu zdalnego zgadza się na utworzenie sesji w programie umożliwiającym zdalny dostęp na odległość, a WYKONAWCA ze swojej strony oświadcza, że używane przez niego oprogramowanie jest w wersji płatnej, na którą posiada komercyjną licencję.
  2. WYKONAWCA oświadcza, że komputer, z którego nawiązana zostaje sesja jest wykorzystywany tylko do celów służbowych, posiada komercyjne oprogramowanie pochodzące z legalnych źródeł, jest zabezpieczony aktualnym programem antywirusowym, ma aktywowane wszystkie zabezpieczenia systemowe.
  3. WYKONAWCA oświadcza, że sesja łączności jest nawiązywana zawsze poprzez bezpieczne połączenie, sieć komercyjną, zabezpieczoną hasłem, a dostęp do niej posiadają tylko uprawnione osoby.
  4. Każda sesja zostaje wpisana do rejestru prowadzonego przez WYKONAWCĘ w celu spełnienia wymogu rozliczalności.
  5. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, że pierwsza godzina serwisu zdalnego jest bezpłatna, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zobowiązuje się ponieść koszty według stawki obowiązującej w dniu realizacji. Do tej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury.
 5. Za wymienione części zamienne i zużyte materiały eksploatacyjne ZLECENIODAWCA zapłaci według aktualnego cennika części zamiennych obowiązującego w dniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Dane kontaktowe WYKONAWCY:

Adres: Herberta 35, 05-822 Milanówek

Adres e-mail: serwis@elmiko.pl

Nr telefonu: +48 22 644 37 37, Mobil: +48 600 37 37 90

Wyżej wymienione numery i adresy są traktowane jako służbowe.

§3 Wynagrodzenie

Zapłata wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług będzie dokonywana przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze.

§4 Gwarancja

WYKONAWCA udziela 6 miesięcznej gwarancji jakości na usługę wykonaną podczas naprawy i wymienione części zamienne liczonej od daty sporządzenia Zlecenia Serwisowego.

§5 Procedura

 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sporządzenia zlecenia serwisowego usługi, zwanego dalej ”ZLECENIEM SERWISOWYM”, w którym zostaną odnotowane czynności wykonane przez serwisantów WYKONAWCY w trakcie serwisu, naprawy lub instalacji oraz wskazane zostaną ewentualnie wymienione zużyte części zamienne. Zlecenie jest sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. Na podstawie Zgłoszenia Serwisowego lub diagnostyki zostanie dokonana wycena kosztów naprawy i przedstawiona do akceptacji przez osobę wskazaną przez ZLECENIODAWCĘ w §2 pkt 1 (osoba wypełniająca Zgłoszenie Serwisowe).
 3. Po akceptacji wystawiona zostanie faktura  i przesłana do zapłaty wraz z kopią Zlecenia Serwisowego. 
 4. WYKONAWCA przechowuje kopię Zlecenia w Kartotece Użytkownika.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi serwisu odbywać się będzie na zasadach:

 1. WYKONAWCA oświadcza, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi regulacjami prawa krajowego i UE.
 2. ZLECENIODAWCA oświadcza, że urządzenie zgłoszone do prac serwisowych nie zawiera dostępnych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe pacjentów, w tym szczególnie informacje o stanie zdrowia to znaczy wyniki badań możliwe do przypisania konkretnej osobie fizycznej, dane osobowe personelu medycznego wykonującego i opisującego badania, zostały z Urządzenia trwale usunięte, zanonimizowane, pseudonimizowane lub zaszyfrowane. 
  1. W przypadku awarii uniemożliwiającej wykonanie przez ZLECENIODAWCĘ czynności usunięcia, zanonimizowania, pseudonimizacji lub zaszyfrowania danych osobowych znajdujących się w Aparacie STRONY podpiszą w formie załącznika do umowy głównej umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zaistniałej sytuacji.    
 3. ZLECENIODAWCA oświadcza, że przed przystąpieniem technika do działań, osoba odpowiedzialna  sprawdziła, czy Aparat pracuje w trybie poufnym. Sposób uruchomienie trybu poufnego został szczegółowo opisany w Instrukcji Używania dołączonej do Urządzenia.

Punkty 1-3 obowiązują Strony przy świadczeniu usługi serwisu w siedzibie ZLECENIODAWCY, w siedzibie WYKONAWCY i serwisie zdalnym. 

ELMIKO BIOSIGNALS

You are entering a website that contains medical articles. Use them according to the instructions for use or the recommendations on the labels and packaging. You will also find medical products intended exclusively for specialists with appropriate qualifications. By clicking „Accept,” you confirm that you have read the content of this message. 

ELMIKO BIOSIGNALS

Wchodzisz na witrynę, na której znajdują się artykuły medyczne.
Używaj ich zgodnie z instrukcjami użytkowania lub zaleceniami na etykietach i opakowaniach.

Znajdziesz tu także produkty medyczne przeznaczone wyłącznie
dla specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Poprzez kliknięcie „Akceptuj” potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią komunikatu.