Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

         

Tytuł projektu: Neuroscreeninig-EEG asystent lekarza. Inteligentny system przesiewowy do zastosowania w procesie wykrywania zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu.

    

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 023 950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  4 663 558,75 PLN

Termin realizacji projektu: 01.11.2021 – 31.12.2023

Główny cel projektu:

Stworzenie innowacyjnego inteligentnego, przesiewowego systemu wykrywania zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu, który będzie wspierał wzrokową analizę EEG, z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Będzie on pełnił rolę asystenta lekarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Konkurs 6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4

         

Tytuł projektu: Video-EEG LTM - mobilny system do diagnostyki różnicowej zaburzeń napadowych

  

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 9 822 575,00 PLN

Kwota dofinansowania:   7 425 635,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

Główny cel projektu:

Opracowanie uniwersalnej, mobilnej, ergonomicznej i niezawodnej aparatury diagnostycznej niezbędnej w kompleksowej diagnostyce różnicowej zaburzeń napadowych, realizowanych w różnych środowiskach i pozwalającej na synchroniczną wielogodzinną rejestrację czynności bioelektrycznej mózgu (EEG), wybranych innych funkcji życiowych (m.in. EKG, oddech) oraz zachowania pacjenta z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakości uzyskanych danych i natychmiastowego do nich dostępu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3. PO IR – GO TO BRAND

Tytuł Projektu:

Rozwój Eksportu Przedsiębiorstwa ELMIKO BIOSIGNALS – wypromowanie produktów branży sprzętu medycznego za granicą

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

adres e-mail: projekty@elmiko.pl
tel. 22 644 37 37

Elmiko Biosignals sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPOWM: I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

         

Tytuł projektu „EEGDigiTrack Biofeedback AI - innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności”Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 5 924 669,51 PLN

Kwota dofinansowania: 4 666 109,49 PLN

Termin realizacji projektu: 01.05.2019 - 30.06.2022

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie urządzenia EEGDigiTrack Biofeedback AI do spersonalizowanej neuroterapii schorzeń układu nerwowego (np. schorzeń neurodegeneracyjnych) i usprawniania funkcji poznawczych (uwaga, pamięć myślenie logiczne) o potwierdzonej naukowo skuteczności (na poziomie istotności statystycznej p<0.05).

Planowane efekty:

W wyniku prac badawczych prowadzonych w ramach opisanej wyżej ścieżki na rynek wprowadzone zostanie innowacyjne w skali świata urządzenie EEGDigiTrack Biofeedback AI do spersonalizowanej neuroterapii schorzeń układu nerwowego (np. schorzeń neurodegeneracyjnych) i usprawniania funkcji poznawczych (uwaga, pamięć myślenie logiczne).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:

 

I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.
Wartość projektu: 5 089 246,28 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 724 642,07 zł
Okres realizacji: 2018-2020
Główny cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci.
Planowane efekty:
Wdrożenie do sprzedaży unikatowego w skali świata urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci (integrated cerebral function monitor) „iCFM” (wszystko w jednym).

1.1.1 POIR - DOTACJE NA INNOWACJE


Nazwa Beneficjenta: 
Elmiko Biosignals sp. z o.o.
Wartość projektu: 12 106 934,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 9 450 641,95 zł
Okres realizacji: 2015-2019
Główny cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback („EEG-NFB”) z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię kliniczną, w oparciu o dowody naukowe (Evidence Based Practice).
Planowane efekty:
Wdrożenie do sprzedaży gotowego produktu w postaci innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback, zwanego też EEG-biofeedback (EEG-BFB), wraz z okularami i gotowymi planszami Virtual Reality.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontakt:
adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

3.3.3. PO IR - GO TO BRAND

 

Tytuł projektu:
Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ELMIKO - wypromowanie produktów branży sprzętu medycznego zagranicą.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontakt:
adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
fax 22 / 644 37 27
tel. 22 / 644 37 37

ELMIKO Biosignals sp z. o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

1.4 - PARP

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski
Wartość projektu: 3 800 230,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 440 685,00 PLN 
Okres realizacji: 2012 - 2015
Tytuł Projektu:
,,Stworzenie innowacyjnej platformy zdalnego neuromonitoringu stanu zdrowia pacjenta opartej o przetwarzanie sygnału EEG"
Główny cel projektu:
Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z możliwością zdalnej wizualizacji i automatycznej analizy sygnału neurologicznego w czasie rzeczywistym tj. podczas trwania badania oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia jakim będzie platforma do zdalnego monitorowania neurologicznych parametrów stanu zdrowia. Efekty projektu wykorzystywane będą w dziedzinach medycyny, w szczególności neurologii, intensywnej terapii anestezjologii i neonatologii.
Planowane efekty:
Efektem końcowym ma być stworzenie innowacyjnego urządzenia opartego o przetwarzanie sygnału EEG pełniącego funkcję uniwersalnej platformy do zdalnego monitorowania neurologicznych parametrów stanu zdrowia wyposażonej w wiele funkcji, które dotychczas nie były wdrożone w warunkach klinicznych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl 
Kontakt:
adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals Sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Projekty Krajowe

  

Tytuł projektu: Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR
Nazwa Beneficjenta (Konsorcjanta): Elmiko Biosignals sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 18 924 760 zł
Kwota dofinansowania: 16 847 247 zł
Okres realizacji: 2017 - 2020
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Nazwa Beneficjenta (Konsorcjanta): Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski
Całkowita wartość projektu: 1 774 596 zł
Kwota dofinansowania: 1 436 702 zł
Okres realizacji: 2015 - 2017
Główny cel projektu:
Badanie wpływu przykładowych rzeczywistych sygnałów narażeń elektromagnetycznych na wybraną aparaturę medyczną
Planowane efekty:
Opracowanie programowych metod wykrywania nadmiernych zakłóceń rejestrowanych sygnałów bioelektrycznych. Opracowanie metod sprzętowej detekcji zaburzeń elektromagnetycznych. Opracowanie modelu współdziałania detektora sprzętowego i programowego oraz weryfikacja poprawności działania otrzymanego rozwiązania.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych, ścieżka B.