RODO - prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA

ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000349795), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 29, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000349795, NIP: 9512306669, REGON: 142258808 , kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), (skład Zarządu jawny za pośrednictwem wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna (dalej: “Spółka”).

2. Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 22 8553079, e-mail: info@elmikomedical.com

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO) lub realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO), lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust 1 pkt f RODO), lub realizacja działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

4. Dostęp do powierzonych Spółce danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie Zarządowi Spółki, upoważnionym przez Zarząd pracownikom i współpracownikom.

5. Powierzone Spółce dane osobowe będą przechowywane:

- w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy/umów lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do momentu rozwiązania umowy lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

- w przypadku marketingu – do momentu wygaśnięcia umowy lub wniesienia sprzeciwu.

- w przypadku realizacji obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.

6. Spółka informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) każda osoba ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek niezbędny realizacji przez Spółkę umów lub zaciągniętych zobowiązań.

8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.