EEGDigiTrack Biofeedback AI - innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności

Zapytania ofertowe:

________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE 07_2021_1.2_MAZOWSZE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

INFORMACJA O WYNIKU POST. - 07_2021_1.2_MAZOWSZE

________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe 06_2020_1.2_Mazowsze

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

INFORMACJA O WYNIKU POST. - 06_2020_1.2_MAZOWSZE

________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05_2020_1.2_MAZOWSZE

Załącznik 1

Załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

Informacja o wyniku post. - 05_2020_1.2_MAZOWSZE

________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 04_2020_1.2_Mazowsze

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Informacja o wyniku post. - 04_2020_1.2_MAZOWSZE

_______________________________________________________________________________________________________________

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 06.04.2020 dokonano zmiany treści zapytania ofertowego w części V. Warunki udziału w postępowaniu, pkt 2, ppkt e), odnoszącej się do terminu zwrotu wadium Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zastąpiono "po otrzymaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru" tekstem "po zawarciu umowy".

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert i naniósł odpowiednie zmiany w zapytaniu ofertowym, dotyczące terminów:

1. Część VI. Miejsce i termin składania oferty, pkt 3 i pkt 6 - 09.04.2020.

2. Część VIII. Kryteria oceny ofert, pkt 2, ppkt b) - 10.04.2020 (piątek).

Zapytanie ofertowe - zmiana z dn. 06.04.2020 - dotyczące usługi programowania

Zapytanie ofertowe nr 03_2020_1.2_Mazowsze - dotyczące usługi programowania

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

INFORMACJA O WYNIKU POST. - 03_2020_1.2_MAZOWSZE

________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 02_2020_1.2_MAZOWSZE

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/2020/1.2

________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 01_2020_1.2_MAZOWSZE

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego 01/2020/1.2